آدرس آموزشگاه: تبریز- خیابان امام خمینی -نرسیده به ابرسان-چنب بانک کشاورزی -اموزشگاه سپیدار-09142865075-33352033